شوخیہ مگہ بزارے برے نمونے ☹️

۶ بازديد

بهشت آنجایی است که؛ به جایِ نوشتن... آرام درِ گوشش بگویی؛ تو تموم زندگیمی....

۱ بازديد

برایِ عاشِق شدن بایَد کسی را اِنتِخاب کُنی که همیشِه به تو شَبیه به یِک مُعجِزه نگاه کُند ❤️

۱۰ بازديد

‏هیچ چیزی رو سخت نگیر به جز دستاش.

۱۵ بازديد

گاهی نباید بخشید! نباید گذشت کرد تا بدانند که همین آدم مهربان با روحیه لطیف ، بد بودن را هم بلد است . . . اگر بخشیده اگر گذشت کرده چندباری دلیل بر سادگی و گاها متناسب با تفکر بعضی ها احمق بودنش نیست . باید جایگاه با ارزشی در زندگی این آدم ها داشته باشید تا از اشتباهات شما گذشت کنند. وقتی شما را بخشیدند و شما با تصور اینکه بخاطر سادگی یا هر علتی بوده است مجدد تکرار میکنید ، در اصل دارید مرحله به مرحله طناب اعدام خودتان را در قلب همان آدم محکم میکنید و کم کم میکشید بالا و روزی میبینید مُردید! گاهی باید نبخشید گاهی باید تنبیه کرد، قهر کرد، تلخی و تندی کرد تا کمی شعورشان تکان بخورد و فکر نکنند خوب بودن دلیلی بر سوء استفاده کردن از شماست یا شما از این رفتار خود ضرر میکنید. در نهایت آن آدم با جای خالی کسی روبرو خواهد شد که گذشت کردن و بخشیدن را بلد بود که همین ویژگی بسیار مهمی در زندگی به شمار می آید . . گاهی باید این جای خالی را زودتر فراهم کرد تا آرامش بیشتری داشته باشید . . .

۱۶ بازديد

❣️-

۷ بازديد
کاش دنیا اینقدر بى وفا نباشه
که هر کى عاشق مى شه
باید یه قصه داشته باشه
که تو قصه اش یه تنهایى باشه
که تو تنهاییش هزار تا حرف باشه
که تو هر حرفش یه دنیا بغض باشه
آخرشم همشو سکوت کنه و
سکوتشو قورت بده...

ما را از سادگی ترسانده اند ... هیچ کس نگفت سادگی هم خوب است ... هیچ کس نگفت ساده که باشی ساده میخندی ، ساده شاد میشوی ، ساده ذوق می کنی، ساده می بخشی ... و ساده تر دل می بندی ...! جوری ما را از سادگی ترساندند ، که همه مان ناچار شدیم نقاب هایی از جنسِ هفت خطی و سیاست ، روی خودمان بکشیم ، وگرنه من که می دانم همه مان شبیه به همیم؛ یک مشت آدمِ ساده و بی غَل و غش... با این تفاوت که بعضی هایمان بدجور تویِ نقشِ نقاب هایمان فرو رفته ایم... بدجور!!!

۲۸ بازديد

کاش ازبعضی آدما چندتا بود... از بعضیام هیچی...

۹ بازديد

Text_ E

۱۰ بازديد

 ?!I've changed

No ! Just grewup i stopped  letting people push me around

I learned that i can't alwayse be happy

 ..I accepted reality

 

من عوض شدم ؟

نه !! من فقط بزرگ شدم ، دیگه نذاشتم آدما بهم فشار بیارن

یاد گرفتم که همیشه نمیتونم خوشحال باشم

من فقط واقعیتارو قبول کردم..

دلم تنگ تو بود که پاییز را عاشقانه سرودم ! و حالا به اندازه ی تمام روزهای زمستان اتاقم گرم است ...

۸ بازديد